Bòxers, pàdocs, coberts.

               
    

Bòxers, pàdocs, coberts. fabricats a mida

FORMA DE INSTAL·LAR

APLANAR I PREPARAR TERRENY
Primer s’aplana el terreny corregint irregularitats i deixant el terreny completament pla i anivellat 
Un com anivellat es prepara els encofrats amb una altura de entre 10 i 20 cm, es posen les armadures per reforçar el formigó
Es indispensable una entrada per tirar el formigó prou ample per una camió cuva
Un cop tirat el formigó i anivellat es passa un regle vibrador per reglejar el formigó i  per últim es treu l’encofrat

MUNTATGE DE BÒXERS, PÀDOCS, ...
Un cop assecat el formigó es munta una estructura de ferro collat amb platines al formigó  i es revesteix tot amb fusta i per ultim es col·loquen les portes si es un box